Keresés az adatbázisban

Condition group 1
Condition group 2
* Északi manysiSzurguti hantiSzinjai hantiMagyar
Reduplikáció
Számjelölés előfordulása
Grammatikai szám
Udvariassági változatok (névmások)
Esetexponencia
Esetjelölési aszimmetria
Esetaffixumok személyjelezése
Birtokos kifejezés szerkezete főneveknél
Birtokos osztályozás
Birtokos személyjelölők szemantikai megoszlása
Birtokos személyjelölők szintaktikai megoszlása főnévi birtokos mellett
Birtokos személyjelölők szintaktikai megoszlása névmási birtokos mellett
Főnévi esetek száma
Esetkifejezés módja (főnevek)
Esetszinkretizmus főneveknél
Eszköz- és társhatározás módja
Asszociatív többes
Birtokképző főnevek
Eset- és birtokos morféma együttes affixációja
Főnévosztályozási (genus-) rendszer
Ragozási fúzió főneveknél
Genus és személyes névmások
Grammatikai nemek (osztályok) száma
Számjelölés típusa (főnevek)
Kapcsolás és társítás
Esetkifejezés módja (melléknevek)
Esetszinkretizmus mellékneveknél
Állítmányi melléknevek
Melléknév főnév nélkül
Melléknév mint főnév
Melléknév mint ige
Jelzői alárendelés típusa
Melléknévi állítmány egyeztetése
Jelzők egyeztetése
Jelzős szerkezetek
Vonatkozói alárendelés (alanyi)
Vonatkozói alárendelés (tárgyi)
Vonatkozói alárendelés (függő eseti)
Vonatkozói alárendelés jelölője
Az állítmányi hasonlító szerkezet rendje
Predikatív összehasonlító szerkezetek
Birtokjelölés a habitív szerkezetbenNo data
Disztributív számnevek
No data
Sorszámnevek formája
Számnévi osztályozószavak
Esetaffixumok számneveknél
Inkluzivitás (névmások)
Személyes névmási esetek száma
Esetszinkretizmus személyes névmásoknál
Személyes névmások alanyként
Személyes névmások kiegészítőként
Személyes névmások számjelölése (köztes számok)
Személyes névmások számjelölése (többes szám)
Esetkifejezés módja (mutató névmások)
Esetkifejezés módja (személyes névmások)
Birtokos kifejezés szerkezete névmási birtokos esetén
Mutató és személyes névmások (etimológia)
Mutató és személyes névmások alanyi funkcióban
Mutató és személyes névmások nem-alanyi funkcióban
Pro- és adnominális mutató névmások
Határozatlan névmások
Határozatlan tagadó névmások használata
Nem-személyes névmási esetek száma
Visszaható névmások és nyomatékosítók
Adpozíciók személyjelezése személyes névmási funkcióban
Adpozíciók személyjelezése főnevek mellett
Az adpozíciós szintagma belső viszonyai
Artikulusi esetek száma
Esetkifejezés módja (artikulusok)
Esetszinkretizmus artikulusoknál
Határozatlan artikulus státusa
Határozott artikulus státusa
Artikulus és mutató névmás konfigurációja
Esetaffixumok igeneveknél
Esetaffixumok igéknél
Igei személyjelölők sorrendje
Igeragozási szinkretizmus
Igeragozási szintézis
Igeragozási kategóriák száma
Igeszuppletivitás
Igék személyi egyeztetése
Inkluzivitás az igeragozásban
Intranzitív igék zéró argumentummal
Lokusz az igei szintagmában
Igeidő-jelölés
Időegyeztetés
Jövő idő
Jövő idők megkülönböztetése
Múlt idők megkülönböztetése
Perfektum
Evidencialitás
Evidencialitás kódolása
Modalitásváltozatok átfedései (kellés)
Modalitásváltozatok átfedései (lehetőség)
Episztemikus kellés
Szituációs kellés
Szituációs lehetőség
Optatívusz
Imperatívusz morfológiája
Kopula típusa
Kopulahasználat főnévi állítmány mellett
Kopulahasználat határozói állítmány mellett
Kopulahasználat melléknévi állítmány mellett
Morfológiai műveltetés
Perifrasztikus műveltetés
Nem-perifrasztikus műveltetés
Késztetett kódolása (ditranzitív)
Késztetett kódolása (intranzitív)
Idézeti mondattag igealakja
Segédigék kategoriális státusza
Tiltás második személyben
Agens igei személyjelölése
Patiens igei személyjelölése
Patiens igei jelölésének elve
Agens kifejezése
Tárgy kifejezése
Esetegyeztetés főnévi jelzőknél
Funkciójelölés főneveknél (A)
Kötelezően személyjelezendő főnevek
Funkciójelölés főneveknél (P)
Funkciójelölés főneveknél (S)
Funkciójelölés névmásoknál (A)
Funkciójelölés névmásoknál (P)
Funkciójelölés névmásoknál (R)
Funkciójelölés névmásoknál (S)
Nomen actionis -szerkezetekNo data
No data
Agens és patiens kijelölése
Applikatív szerkezetek
Igealak a passzív szerkezetben
Parapasszív szerkezetek
Antipasszív szerkezetek
Habitív szerkezet
Birtoktulajdonító mondat szerkezete
Dezideratív mondatszerkezetek
Standard tagadás
Aszimmetrikus standard tagadás altípusai
Eldöntendő kérdések
Függő eldöntendő kérdés
No data
Függő kiegészítendő kérdés
Határozói alárendelés mondatrendje
Célhatározói mondat jelölője
Célhatározói mondattag igealakja
Időhatározói mondattag igealakja
Okhatározói mondat jelölője
Okhatározói mondattag igealakja
Idézeti mondattag jelölője
Mondattani típus névmások esetén (S, A)
Mondattani típus névmások esetén (P)
Nominális és lokális predikáció
Nominális és verbális összekapcsolás
No data
Alapszórend (S, V)
Alapszórend (S, V, O)
Alárendelt alapszórend (S, V, O)
Exkluzív szórend (V, U)
Birtokos szórend
Birtokos névmások szórendje
Osztályozószavak szórendje
No dataNo dataNo data
Többesjel szórendje
Függő eldöntendő kérdés szórendje
Kopula szórendje
Határozatlan artikulus szórendje
Határozott artikulus szórendje
Távolságjelölés
Adpozíciók személyjelezése nem-személyes névmások mellettNo data
Melléknévi mértékjelölők szórendje
Személyes névmás szórendje
Alárendelő kötőszavak szórendje
Tőszámnév és főnév szórendje
Számneves szintagma szórendje
Sorszámneves szintagma szórendje
Mutató névmások szórendje
Jelzői alárendelés szórendje
Igei affixumok sorrendjeNo data
Jelzői hasonlítás szórendje
Jelzős szerkezetek szórendje
Kérdőmorféma szórendje
Kiegészítendő kérdések szórendje
Kiegészítendő kérdő kifejezések szórendje
Segédigék szórendje
Tagadó morfémák szórendje
Tagadó morfémák
AspektusjelölésNo data
Episztemikus lehetőségNo data
Késztetett kódolása (tranzitív)No data
Recipiens kifejezéseNo data
Funkciójelölés főneveknél (R)No data
Kölcsönös szerkezetekNo data
Mondattani típus főnevek eseténNo data
Ditranzitív szerkezetek szórendjeNo data
Adpozíciók szórendjeNo data
Univerzális kvantorok szórendjeNo data
Függő kiegészítendő kérdés szórendjeNo data
Recipiens igei személyjelöléseNo data
Főnévi függő határozó szórendjeNo data
Határozói alárendelő szórendje finit mellékmondatok eseténNo data
Határozószó szórendjeNo data
Névszói határozók alapszórendjeNo data
Időhatározói mondat jelölője
Ditranzitív szerkezetek főnevekkelNo data
Ditranzitív szerkezetek névmási argumentumokkalNo data
Ditranzitív szerkezetek névmási recipiensselNo data
Ditranzitív szerkezetek névmási tárggyalNo data
Határozói alárendelő szórendje beágyazott mellékmondatok eseténNo data
Módhatározók alapszórendjeNo data
No data
Célhatározói kiegészítő szórendjeNo data
Modalitásváltozatok eszközei és szórendje (kellés)No data
Modalitásváltozatok eszközei és szórendje (lehetőség)No data