Birtokos kifejezés szerkezete főneveknél

Ez a paraméter a főnévi birtokost és birtokot tartalmazó adnominális[1] birtokos kifejezések szerkezetének típusát mutatja. Mintául itt olyan kifejezést veszünk, ahol a birtokviszony jogi értelemben is fennáll, és a birtok elidegeníthető, például az apa háza. Ahol megállapítható, a paraméter egyszersmind jelöli  a jelölés helyét (lokuszát) is (főtagi/alárendelt tagi jelölés, head/dependent marking ). A birtokos szerkezetekben a birtok (possessed, Poss) a fej (főtag), és a birtokos (possessor, Gen[2]) az alárendelt.

Típusok:

Juxta: Birtokos és birtok puszta egymás mellé helyezése.

PossSuff: Szuffixum a birtokon.

PossPref: Prefixum a birtokon.

GenSuff: Szuffixum a birtokoson.

GenPref: Prefixum a birtokoson.

PossSuffGenSuff: Szuffixum mind a birtokon, mind a birtokoson.

PossPrefGenPref: Prefixum mind a birtokon, mind a birtokoson.[3]

GenSuff&PossPrefSuff: Szuffixum a birtokoson, szuffixum és prefixum[4] a birtokon.

GenPref&PossPrefSuff: Prefixum a birtokoson, szuffixum és prefixum a birtokon.

GenClit: A birtokosra vonatkozó klitikum.[5]

AdpBetween: Adpozíció (elöljáró vagy névutó) a birtokos és a birtok között, a főnevek alapalakban.

ProBetween: Névmás a birtokos és a birtok között, a főnevek alapalakban.

ArtBetween: (Ragozott) artikulus a birtokos és a birtok között, a főnevek alapalakban.

AdpOutside: Adpozíció (elöljáró vagy névutó) a teljes birtokos szerkezet előtt vagy után.[6]

ProOutside: Névmás a teljes birtokos szerkezet előtt vagy után.[7]

ArtOutside: Artikulus a teljes birtokos szerkezet előtt vagy után.[8]

AdpBetweenGenAff: Adpozíció (elöljáró vagy névutó) a birtokos és a birtok között, egyszersmind affixum a birtokoson.

ProBetweenGenAff: Névmás a birtokos és a birtok között, egyszersmind affixum a birtokoson.

ArtBetweenGenAff: Artikulus a birtokos és a birtok között, egyszersmind affixum a birtokoson.

Flex: A birtokviszonyt kifejező morféma vagy szó elhelyezkedése a mondatban kötetlen (flexibilis), vagy kötöttségét nem a birtokos szerkezet tagjai határozzák meg (például mindig a mondat meghatározott sorszámú szava).

Bármely paraméterérték zárójelben annak fakultatív használatát jelzi. Egyaránt fellépő értékek & jellel kapcsolandók össze, a / jellel azt jelöljük, hogy a feltüntetett kódértékek közül a jel előtti a (szerkezetileg) domináns, de a másik is előfordul. [9]

 

[1] Tehát nem állítmányi.

[2] A Gen szimbólum itt a birtokos főnevet jelenti, nem kázuselnevezés.

[3] Prefixum és szuffixum vegyes eloszlásban a birtokos és a birtok között általában nem szokott előfordulni. Ha mégis, pótlólag bevezethető a PossSuffGenPref illetve PossPrefGenSuff paraméterérték.

[4] A „szuffixum és prefixum” jelentése: mindkettő előfordul, egyik sem domináns.

[5] Olyan simuló elem, mely szemantikailag a birtokost jelöli, de nem feltétlenül közvetlenül az azt jelölő főnévhez csatlakozik. Például ilyen az angolban az ’s, vö. the girl next door’s cat.

[6] Ha emellett a főnevek (valamelyike) nem alapalakban jelenik meg, az feltüntetendő a szöveges magyarázatban.

[7] Ha emellett a főnevek (valamelyike) nem alapalakban jelenik meg, az feltüntetendő a szöveges magyarázatban.

[8] Ha emellett a főnevek (valamelyike) nem alapalakban jelenik meg, az feltüntetendő a szöveges magyarázatban.

[9] Így például a magyarra PossSuff & (GenSuff) az érték, vagyis a birtok szuffixálása kötelező, a birtokosé pedig fakultatív.