Birtokos szórend

A birtokos szintagma két lexikai egységet tartalmaz, amelyek között birtokviszony áll fenn. Mintául itt olyan kifejezést veszünk, ahol a birtokos adnominális,[1] személyt jelöl, és a birtok elidegeníthető, például a férfi autója. A birtokost képviselő lexikai elem (főnév vagy névmás) a szerkezet szintaktikailag alárendelt tagja; a birtok a szerkezet főtagja (feje, head). Ha a birtokos főnév, jelölése Gen[2], a birtoké Poss. Ha a birtokos személyt névmás (személyes vagy birtokos névmás) képviseli, akkor jelölése gen.[3]

Gen (vagy gen) és Poss sorrendjét olyan jelzős szerkezetben vizsgáljuk, ahol a Poss központú nominális szintagma – melynek része a Gen is – a mondatnak nem állítmánya. Sorrendjüket egymáshoz viszonyítjuk, tekintet nélkül arra, hogy morfológiailag hogyan vannak megformálva, vagy hogy közöttük más szavak is megjelennek-e.

Típusok:

GenPoss: A birtokos – akár főnév, akár névmás – megelőzi a birtokot.

GenPossgen: A birtokos, ha főnév, megelőzi a birtokot; ha névmás, akkor követi.

PossGen: A birtokos – akár főnév, akár névmás – követi a birtokot.

PossGengenPoss: A birtokos, ha főnév, követi a birtokot; ha névmás, akkor megelőzi.

A fenti típusok & jellel egyesíthetők, ha a nyelv egyenrangúan két típust képvisel, illetve / jellel, ha a jel előtti típus domináns, de a jel utáni megoldás is előfordul. Amennyiben a birtokos és birtok sorrendje a birtok típusának függvényében más és más lehet, a ~ jelet alkalmazzuk, és az adott körülményre a szöveges magyarázatban külön kitérünk.[4]

 

[1] Azaz jelzőként funkcionál, nem állítmányként.

[2] A Genitívusz szó alapján, de ez itt most nem jelenti azt, hogy az adott nyelvben a birtokos feltétlenül jelölt, vagy ha igen, feltétlenül egy genitívusznak nevezhető esettel van jelölve – egyszerűen csak a szemantikai értelemben vett birtokos megjelölése.

[3] A birtok esetleges névmási előfordulásával – mely igen ritka – nem foglalkozunk.

[4] Ilyen például, ha egy nyelvben az elidegeníthetetlen birtok és a birtokos szórendje különbözik az itt megállapítottól. Ilyenkor a GenPoss~PossGen kód arra utal, hogy a birtok bizonyos típusainál (itt az elidegeníthetetlen birtok – például az apa karja – esetében) a szórend a ~ jel utáni. (Ha a két változat közötti választás körülményei tisztázatlanok vagy bonyolultak, és különösen, ha bizonyos esetekben fakultatívak, akkor a GenPoss & PossGen kódot használjuk, amely általában mondja ki, hogy a birtokos szerkezetben mindkét szórend használatos. Így jelölnénk például az angol nyelvre vonatkozó paraméterértéket.)