Nominális és lokális predikáció

Ez a paraméter arra kérdez rá, hogy egy nyelvben a nominális és a lokális predikátumok (állítmányok) kódolása azonos-e egymással.[1] A jelenséget alapesetben vizsgáljuk, azaz az összehasonlított  mondatoknak  a) kijelentő módban,  b) jelen időben és/vagy a legkevésbé jelölt (legsemlegesebb) aspektusban, továbbá  c) egyes szám harmadik személyben kell lenniük.[2] Azok a nyelvek, amelyekben ennek a két típusú predikációnak a kódolási stratégiája azonos, egyező predikativitású nyelvek (share-languages), amelyeknél különböző, eltérő predikativitású nyelvek (split-languages).

Típusok:

ShareLex: A nyelvben a nominális állítmány segédigéje (kopulája) azonos a lokális állítmány (segéd)igéjével.[3]

ShareZero: A nyelv sem a nominális, sem a lokális állítmány esetében nem alkalmaz (segéd)igét.

ShareVbl: A nyelv mind a nominális, mind a lokális állítmányt igeként kezeli.[4]

SplitCopDiff: A nyelv mindkét esetben (segéd)igét/kopulát alkalmaz, de a nominális állítmány (legalább egy) segédigéje nem azonos a lokális állítmány (segéd)igéjével.[5]

SplitCopLoc: A nyelv csak a lokális állítmány esetében alkalmaz (segéd)igét/kopulát.

SplitCopNom: A nyelv csak a nominális állítmány esetében alkalmaz (segéd)igét/kopulát.

SplitNomVbl: A nyelv a lokális állítmány esetén (segéd)igét/kopulát alkalmaz, a nominális állítmányt igeként kezeli.

+Cmnt: A felsorolt típusok valamelyike jellemzi a nyelvet, de valamilyen kiegészítő megjegyzéssel, melyet a szöveges kommentár pontosít.[6]

A fenti típusok & jellel egyesíthetők, ha a nyelv az alapesetben egyenrangúan két típust képvisel, illetve / jellel, ha a jel előtti típus domináns, de a jel utáni megoldás is előfordul.  Nem alapesetben (= nem kijelentő mód, nem jelen idő és/vagy nem a legsemlegesebb aspektus, nem egyes szám harmadik személy) megjelenő eltérő típus, vagy bármely egyéb vegyes típusúság esetén a +Cmnt kódot adjuk hozzá az alapeseti kódhoz, és a magyarázatot szövegesen adjuk meg.[7]

 

[1] Példa nominális predikációra: Öcsém katona. Példa lokális predikációra: Öcsém a házban van.

[2] Amennyiben az ettől eltérő alakokban a típus különbözik az alapesettől, ezt az +Cmnt (kommentár hozzáfűzése) jelnek a kódhoz való hozzáadásával jelezhetjük. Például a magyar nyelv csak az alapesetben SplitCopLoc típusú (más igeidők/módok/személyek esetében ShareLex). Ezt így jelezzük: SplitCopLoc + Cmnt, és a megjegyzést a szöveges magyarázatban fejtjük ki.

[3] Ez a paraméterérték nem egyeztethető össze a Kopulahasználat főnévi állítmány mellett paraméter NoCop értékével.

[4] Tehát a valódi igei állítmányokhoz hasonló igeragozási alakká alakítja át.

[5] Ez a paraméterérték nem egyeztethető össze a Kopulahasználat főnévi állítmány mellett paraméter NoCop értékével.

[6] Ez a kód értelemszerűen csak egy másik kódhoz hozzáfűzve használható.

[7] Egyéb típusú eltérés lehet az is, ha a kopulaként használt (segéd)igéknek csak egy részére igaz az alapesetre megállapított típus, vagy ha egyes lokális (segéd)igék használhatók nominális predikációra is, de az utóbbinak van általánosabban és csak nominális állításra használt változata. Mindez szöveges magyarázatban fejtendő ki.