Kapcsolás és társítás (szinjai hanti)

JuxtaN&DM: Puszta egymás mellé helyezés a névszók mellérendelő összekapcsolása esetében, társhatározáskor alárendelt tagi jelölés (DM, dependent marking).

ConnN&DM: Kötőszó használata a névszók mellérendelő összekapcsolása esetében, társhatározáskor alárendelt tagi jelölés.


(1) ūt-luw-n oxsar-ǝt, ńoxs-ǝt, lāŋk-ǝt ūl-l-ǝt.

erdő-pl.1pl-loc róka-pl nyest-pl mókus-pl él-prs-3pl

’Az erdeinkben rókák, nyestek, mókusok élnek.’ (Onina 2009: 61)


(2) ānťi-l pox-l wɔ̄š-a man-l-ǝŋǝn.

anya-3sg és fiú-3sg város-lat megy-prs-3du

’Az anya és a fia a városba megy.’ (S. O.)


(3) ūl-l-ǝŋǝn imeŋ-ŋǝn ikeŋ-ŋǝn.

él-prs-3du asszony-du férfi-du

’Egy asszony és egy férfi (ketten) élnek.’ (F. L.)


(4) pox-sat ewi-sat wɔ̄s-a man-s-at.

fiú-asc lány-asc város-lat megy-pst-3pl

’A testvérek (fiúék, lányék) a városba mentek.’ (S. O.)


(5) ānťi-l pox-l piln wɔ̄š-a man-l-ǝŋǝn.

anya-3sg fiú-3sg -val város-lat megy-prs-3du

’Az anya a fiával a városba megy.’ (S. O.)


A szinjai hantiban a névszói mellérendelés kifejezhető puszta egymás mellé helyezéssel (vö. Nikolaeva 1999a: 38, 44–45, Honti 1984: 102), valamint a ’és, is’ (2) kötőszó segítségével. A kötőszó nélküli mellérendelés (1) mellett a kettes szám használata (3), vagy a rokonságneveknél használt -sat asszociatív többesjel (4) is mellérendelést fejez ki. A társhatározás jelölője a piln névutó, ami az alárendelt taghoz (5) kapcsolódik.

Author: 

F. Gulyás Nikolett