Predikatív összehasonlító szerkezetek

A predikatív összehasonlító szerkezetek alkalmazásával olyan jellegű állítást teszünk, hogy egy objektum egy képzeletbeli fokozati skálán valamely tulajdonsága tekintetében alacsonyabban vagy magasabban helyezkedik el, mint egy másik objektum. Részei ennek megfelelően egy predikátum, és két főnév (főnévi szintagma). Az egyik főnév a hasonlított (comparee), a másik a viszonyítási etalon (tehát amivel összehasonlítunk valamit, további megnevezései: etalon, hasonlítási alap, standard, St). Ebben a paraméterben elsődlegesen az etalon, másodlagosan a predikátum jelölését vesszük tekintetbe. Ennek megfelelően az utolsó három paraméterérték + jel segítségével kapcsolandó az előzőek közül kiválasztotthoz.

Típusok:

Super: A mondatban megjelenik (a melléknéven túl) egy második predikátum, egy tranzitív ige, amely felülmúlást (szuperativitást, exceeding) fejez ki, az etalon pedig úgy jelenik meg, mint ennek második igének a tárgya.

Abl: Az etalon mindig egy ablatívuszi jelentésű, azaz honnan? kérdésre válaszoló jelöltséggel[1] jelenik meg.

Lat: Az etalon mindig egy latívuszi jelentésű, azaz hová? kérdésre válaszoló jelöltséggel jelenik meg.

Loc: Az etalon mindig egy lokális jelentésű, azaz hol? kérdésre válaszoló jelöltséggel jelenik meg.

Else: Az etalon olyan, nem hely- vagy időhatározói jelöltséggel jelenik meg, amelyet egyébként az öszehasonlításon kívül más funkcióban is használnak.

Spec: Az etalon olyan eset- vagy adpozíciós jelöltséggel jelenik meg, amely kizárólag az összehasonlítás funkciójában használatos.

ConjAnt: Az összehasonlítást két lazán egymáshoz kapcsolódó mondat fejezi ki, amelyek egyikében a hasonlítotthoz, a másikában az etalonhoz mint alanyhoz két antonimikus predikátum kapcsolódik.[2]

ConjNeg: Az összehasonlítást két lazán egymáshoz kapcsolódó mondat fejezi ki, az egyikben a hasonlítotthoz valamely predikátum kapcsolódik, a másikban ugyanennek a tagadása szerepel.[3]

PartComp: Az összehasonlítás összehasonlító kötőszó (particle comparative) révén fejeződik ki.

+NoCompMk: A predikátum összehasonlító jellege nincsen jelölve.

+CompMkAff: A predikátum összehasonlító jellegét egy speciális affixum (prefixum, szuffixum vagy cirkumfixum) jelöli.[4]

+CompMkAdv: A predikátum összehasonlító jellegét egy speciális adverbium jelöli.[5]

Egy nyelvre többféle összehasonlító szerkezet alkalmazása is jellemző lehet. A megfelelő paraméterértékeket & jellel kapcsolhatjuk össze, ha a szerkezetek fakultatívak, vagy nem-grammatikai (pl. stilisztikai)  kritériumok döntik el a választást közöttük, / jelet a paraméterértékek összekapcsolására akkor alkalmazhatunk, ha a választás grammatikai alapon történik.[6] Mindezen részletekre a szöveges magyarázatban kell kitérni.

 

[1] Tehát ilyen esetalakban vagy/és ilyen jelentésű adpozícióval (elöljáróval vagy névutóval). Ugyanez vonatkozik a következő négy típusra is.

[2] Például „ez jó, az rossz” – ’ez jobb annál’ jelentésben.

[3] Például „ez jó, az nem” vagy „ez jó, az nem jó” – ’ez jobb annál’ jelentésben.

[4] A középfok jele a predikátum névszói részén.

[5] ’Inkább’ jelentésű önálló szó a predikátum névszói része előtt.

[6] Például a magyar nyelvre vonatkozó érték Loc + CompMkAff & Abl + CompMkAff & PartComp + CompMkAff. Értsd: a magyarban az etalon fakultatíve kerülhet adesszívuszba (egyes nyelvjárásokban ablatívuszba), illetve jelenhet meg előtte hasonlító kötőszó (magasabb a háznál  [háztól] vagy magasabb, mint a ház), az állítmány mindkét esetben morfológiailag jelölt (-bb középfokjel).