Esetszinkretizmus személyes névmásoknál (északi manysi)

PPNoSyncCase: A nyelvben a személyes névmások esetalakjainak száma eltér a főnévi esetekétől, de egyenként mégsem szinkretikusak.


Az északi manysiban a főnevek és a személyes névmások esetrendszere jelentősen eltér, a nominatívusztól eltekintve mindössze az ablatívusz található meg mindkét szófaji csoportnál:


eset

főnév (fazék’)

személyes névmás (’ő’)

nominatívusz

pūt

taw

lokatívusz

pūt-t

-

latívusz

pūt-n

-

ablatívusz

pūt-nǝl

tawe-nǝl

transzlatívusz

pūt-yγ

-

instrumentálisz

pūt-ǝl

-

akkuzatívusz

-

tawe

datívusz

-

tawe-n

komitatívusz-instrumentálisz

-

tawe-tǝl

[Kálmán (1976) nyomán]

Author: 

Németh Szilvia