Birtokos kifejezés szerkezete névmási birtokos esetén

Ez a paraméter a személyre utaló névmási birtokost (és főnévi birtokot) tartalmazó birtokos kifejezések szerkezetének típusát mutatja. Mintául itt olyan kifejezést veszünk, ahol a birtok elidegeníthető, például az én házam. Ha a névmás kitétele legalább egy grammatikai személyben kötelező, úgy tekintjük, hogy a nyelvre ez az eset jellemző.[1] Ahol megállapítható, a paraméter egyszersmind jelöli a jelölés helyét (lokuszát) is (főtagi/alárendelt tagi jelölés, head/dependent marking). A birtokos szerkezetekben a birtok (possessed, Poss) a fej, és a birtokos (possessor, Gen[2]) az alárendelt. A PrsP személyes névmással (personal pronoun), a PvP birtokos névmással (possessive pronoun) kifejezett birtokost jelent.[3]

Típusok:

Juxta: A személyes névmás alapalakjával kifejezett birtokos és a birtok puszta egymás mellé helyezése.

PossSuff: Szuffixum a birtokon; névmás egyetlen grammatikai személyben sem lép fel.

PossPref: Prefixum a birtokon; névmás egyetlen grammatikai személyben sem lép fel.

PrsPPossSuff: A személyes névmás alapalakja + szuffixum a birtokon.

PrsPPossPref: A személyes névmás alapalakja + prefixum a birtokon.

PrsPObl: A személyes névmás nem-alapalakja[4] + jelöltség nélküli birtok.

PrsPOblPossSuff: A személyes névmás nem-alapalakja + szuffixum a birtokon.

PrsPOblPossPref: A személyes névmás nem-alapalakja + prefixum a birtokon.

PvP: Birtokos névmás + jelöltség nélküli birtok.

PvPPossSuff: Birtokos névmás + szuffixum a birtokon.

PvPPossPref: Birtokos névmás + prefixum a birtokon.

GenClit: A birtokosra vonatkozó klitikum.[5]

AdpBetween: Adpozíció (elöljáró vagy névutó) a névmási birtokos és a birtok között.[6]

ProBetween: Más névmás a névmási birtokos és a birtok között.

ArtBetween: (Ragozott) artikulus a névmási birtokos és a birtok között.[7]

AdpOutside: Adpozíció (elöljáró vagy névutó) a névmási birtokost tartalmazó szerkezeten kívül.

ProOutside: Más névmás a névmási birtokost tartalmazó szerkezeten kívül.

Flex: A birtokviszonyt kifejező morféma vagy szó elhelyezkedése a mondatban kötetlen (flexibilis), vagy kötöttségét nem a névmási birtokos szerkezet tagjai határozzák meg (például mindig a mondat meghatározott sorszámú szava).

Ha egy nyelvben több paraméterérték egyaránt előfordul, &jellel összekapcsolhatók. Kiegészítő információként csatolható a szám és a személy, ha a birtokos szerkezet megformálása függ ezektől.[8]

 

[1] Ajánlatos az egyes szám harmadik személyű birtokost tekinteni prototipikus esetnek.

[2] A Gen szimbólum itt és az alábbiakban a birtokost jelenti, nem kázuselnevezés.

[3] A névmási birtokos megjelenhet személyes névmás vagy birtokos névmás alakjában. Birtokos névmásról akkor beszélünk, ha az nem azonosítható a személyes névmásnak valamely – a birtokoson kívül más szerkezetekben is használatos – esetalakjával. A személyes névmás módosult alakját (függő esetét, például genitívuszát) nem tekintjük birtokos névmásnak. Így például az angolban a my birtokos névmás (nem azonos az I névmás függő esetével [me]), ellenben a finnben a minun a minä személyes névmás birtokos esete. Így his house: PvP, hänen talonsa: PrsPOblPossSuff.

[4] Az Obl itt nem feltétlenül függő esetet jelöl, pusztán azt, hogy a személyes névmás puszta alanyesetétől eltérő morfológiai vagy szintagmatikus megformálás lép fel, például a személyes névmás genitívusza vagy a személyes névmás alanyesete kötelező artikulussal kiegészítve. (Az utóbbi esetben azt kell mérlegelni, hogy az artikulus a birtokos szerkezethez tartozik-e, vagy a birtokot jelző főnévhez. Az előbbi áll fenn, ha van olyan személy, amelyben a birtokviszonynál megjelenő személyes névmás alakja nem azonos az önálló használatban megjelenővel. Ilyen például a magyar az ő házuk, ahol a személyes névmás önálló használatban ők lenne, nem ő. Ezért a névelőt itt a birtokoshoz, nem a birtokhoz tartozónak értékeljük, és ezt vonatkoztatjuk a többi személyre is.)

[5] Olyan simuló elem, mely szemantikailag a birtokost jelöli, de nem feltétlenül közvetlenül az azt jelölő főnévhez csatlakozik. Például ilyen az angolban az ’s, vö. the girl next door’s cat.

[6] Az, hogy az adpozíciók vonzataként a birtokot jelentő főnév esetleg nem-alapalakba kerül, a birtokos kifejezés szerkezetének típusa szempontjából irreleváns.

[7] Az, hogy az artikulusok vonzataként a birtokot jelentő főnév esetleg nem-alapalakba kerül, a birtokos kifejezés szerkezetének típusa szempontjából irreleváns.

[8] Például 3PrsPOblPossSuff & 12(PrsPObl)PossSuff jelentése: a birtokon a szuffixáció kötelező, a birtokost a 3. személyben kötelezően, az 1. és 2. személyben fakultatíve  fejezi ki a személyes névmás nem-alapalakja.