Dezideratív mondatszerkezetek (szinjai hanti)

ImplInf: A szándékolt cselekményt kifejező elem az ’akar’ jelentésű igét kiegészítő infinitívusz.

ExplN: Az akarást kifejező szerkezet alany–állítmány felépítésű egyszerű mondat, amelynek alanya egy akarást jelentő főnév, a szándékolt cselekvés pedig ez utóbbinak jelzői (pl. participiális) alárendeltje, mely explicite utal a szándékolt cselekvés alanyára.


(1) luw kāsəl-ti laŋxa-l.

ő költöz-inf akar-prs.3sg

’Ő el akar költözni.’ (Onina 2009: 53)


(2) lāpka-ja man-ti wēr-em ū-l.

én bolt-lat megy-prs.ptc dolog-1sg van-prs.3sg

’Boltba akarok menni.’ (S. O.)


A szinjai hantiban az akarás kifejezésének egyik módja a laŋxati ’akarni’ (1) vagy az uććəti ’akarni, kezdeni’ jelentésű főige + főnévi igeneves szerkezet (vö. Onina 2009) használata. A másik típusban (2) az akarás tárgya folyamatos melléknévi igenév és egy személyjelölővel ellátott, ’dolog’ jelentésű főnév szerkezettel van kifejezve (vö. Csepregi 2012a). Ilyenkor a mondat predikátuma a van létige.

Author: 

F. Gulyás Nikolett