Birtokos személyjelölők szintaktikai megoszlása névmási birtokos mellett

Azon nyelvekben, amelyek a birtokos számát, személyét, nemét vagy osztályát  affixumokkal fejezik ki a birtokon,  gyakran szintaktikai alapon korlátozzák ezeknek a használatát.[1] Ennek típusai névmási birtokos esetén:[2]

 

NoPossAff: A nyelv nem alkalmazza a birtok affixálását.

NonPronGen: A birtok affixálása mellett a birtokos névmási képviselete kizárt.

PPGenJuxta: A birtokost a személyes névmás alapalakja[3] fejezi ki, és mellette a birtok affixálása kizárt.[4]

PPGenPoss(Aff): A birtokost a személyes névmás alapalakja fejezi ki, és mellette a birtok affixálása opcionális.

PPGenPossAff: A birtokost a személyes névmás kötelezően megjelenő alapalakja fejezi ki, és mellette a birtok affixálása kötelező.

PP(Gen)PossAff: A birtokost a személyes névmás opcionálisan megjelenő alapalakja fejezi ki, és mellette a birtok affixálása kötelező.

PPGen~(Gen)PossAff: A birtokost a személyes névmásnak a birtokos személyétől és számától függően kötelezően vagy opcionálisan megjelenő alapalakja fejezi ki, és mellette a birtok affixálása kötelező.[5]

PPGenOblPossAff: A birtokost a személyes névmás nem-alapalakja[6] fejezi ki, és mellette a birtok affixálása kötelező.

PPGenOblPoss(Aff): A birtokost a személyes névmás nem-alapalakja fejezi ki, és mellette a birtok affixálása opcionális.

PPGenOblPossAff~(Aff): A birtokost a személyes névmás nem-alapalakja fejezi ki, és mellette a birtok affixálása a birtokos személyétől/számától/nemétől/osztályától függően hol opcionális, hol kötelező.[7]

PP(Gen)OblPossAff: A birtokost a személyes névmás opcionálisan megjelenő nem- alapalakja fejezi ki, és mellette a birtok affixálása kötelező.

PPGen~(Gen)OblPossAff: A birtokost a személyes névmásnak a birtokos személyétől/számától/nemétől/osztályától függően hol opcionálisan, hol kötelezően megjelenő nem-alapalakja fejezi ki, és mellette a birtok affixálása kötelező.[8]

GPGenPossNonAff: A birtokost birtokos névmás fejezi ki, és mellette a birtok affixálása kizárt.

GPGenPossAff: A birtokost birtokos névmás fejezi ki, és mellette a birtok affixálása kötelező.

GPGenPoss(Aff): A birtokost birtokos névmás fejezi ki, és mellette a birtok affixálása opcionális.

GPGenPossAff~(Aff): A birtokost birtokos névmás fejezi ki, és mellette a birtok affixálása a birtokos személyétől/számától/nemétől/osztályától függően hol opcionális, hol kötelező.[9]

 

[1] Nem tévesztendő össze a szemantikai alapon történő korlátozással, melyet a „Birtokos személyjelölők szemantikai megoszlása” paraméter képvisel.

[2] A névmási birtokos megjelenhet személyes névmás vagy birtokos névmás alakjában. Birtokos névmásról akkor beszélünk, ha az nem azonosítható a személyes névmás valamely – a birtokoson kívül más szerkezetekben is használatos – esetalakjával. A személyes névmás módosult alakját (függő esetét, például genitívuszát) nem tekintjük birtokos névmásnak. Így például az angolban a my birtokos névmás (nem azonos az I névmás függő esetével [me]), ellenben a finnben a minun a minä személyes névmás birtokos esete.

[3] Mindenfajta  morfológiai változtatás vagy szintaktikai kiegészítés nélküli puszta alanyesete.

[4] Ez az érték csak akkor lehetséges, ha a birtok főnévi birtokos melletti affixálása legalább opcionális. Egyébként a nyelv NoPossAff típusú.

[5] Szöveges magyarázatban közelebbről jellemzendő.

[6] Az Obl itt nem feltétlenül függő esetet jelöl, pusztán azt, hogy a személyes névmás puszta alanyesetétől eltérő morfológiai vagy szintagmatikus megformálás lép fel (például a személyes névmás genitívusza vagy a személyes névmás alanyesete kötelező artikulussal).

[7] Szöveges magyarázatban részletezendő.

[8] Szöveges magyarázatban részletezendő.

[9] Szöveges magyarázatban részletezendő.