Habitív szerkezet (északi manysi)

PredPossTrns: Ún. have-possessive, vagyis olyan mondat, amelyben a birtokos funkcionális vagy/és grammatikai alanya, a birtok pedig (közvetlen) tárgya a birtoklást kifejező tranzitív igének (ez utóbbi sok esetben fizikai ellenőrzést, kezelést kifejező igékre vezethető vissza).


  1. χum āmp ōńśi.

férfi kutya habeo.prs.3sg

’A férfinak van egy kutyája.’ (S. D.)


Az északi manysi habitív szerkezetekben habeo jellegű ige (vö. Kálmán 1986), valamint alanyesetben, jelöletlenül álló birtokos és birtok vesz részt. Az északi manysiban ugyanis csak a személyes névmásoknak van testes akkuzatívuszuk, így a főnévi tárgyon nincs jelölő elem, látszólag nominatívuszban áll, akárcsak az alany.

Author: 

Németh Szilvia