Habitív szerkezet (szinjai hanti)

PredPossTrns: Ún. have-possessive, vagyis olyan mondat, amelyben a birtokos funkcionális vagy/és grammatikai alanya, a birtok pedig (közvetlen) tárgya a birtoklást kifejező tranzitív igének (ez utóbbi sok esetben fizikai ellenőrzést, kezelést kifejező igékre vezethető vissza).


(1) sergej jam pila taj-əl.

Szergej fűrész birtokol-prs.3sg

’Szergejnek van egy jó fűrésze.’ (S. O.)


(2) muŋ āp taj-l-uw.

mi kutya birtokol-prs-1pl

’Nekünk van egy kutyánk.’ (Onina 2011: 49)


A szinjai hantiban a birtoklást a tranzitív tajti ’birtokolni’ jelentésű igével fejezik ki (Honti 1984). A birtokos és a birtok is jelöletlen, a szerkezet szórendje kötött: birtokos - birtok - birtoklásige.

Author: 

F. Gulyás Nikolett