Mutató és személyes névmások (etimológia)

Ha egy nyelvben egyfelől a harmadik személyű személyes névmások (perszonális pronomenek, PP-k), másfelől a mutató névmások (demonstratívumok, Dem) egymástól különböznek, etimológiai viszonyuk kétféle lehet: függetlenek vagy összefüggnek egymással. Ha összefüggők, szinkrón és diakrón vonatkozásban több aleset lehetséges.

Típusok:

PP=Dem: A nyelvben a harmadik személyű személyes névmások nem különböztethetők meg a mutató névmásoktól.[1]

DemNotPP: Az egymástól megkülönböztethető harmadik személyű személyes névmások és a mutató névmások között a nyelvben nincsen etimológiai összefüggés.

PP=DemDeriv: A nyelvben a szinkrón rendszerben is használatos mutató névmásokból képzett harmadik személyű személyes névmások vannak.

Dem=PPDeriv: A nyelvben a szinkrón rendszerben is használatos harmadik személyű személyes névmásokból képzett mutató névmások vannak.

PP=FromDem: A nyelvben a szinkrón rendszerben már nem használatos mutató névmásokból képzett harmadik személyű személyes névmások vannak.

Dem=FromPP: A nyelvben a szinkrón rendszerben már nem használatos harmadik személyű személyes névmásokból képzett mutató névmások vannak.

PP~Dem: A harmadik személyű személyes és mutató névmások etimológiailag összefüggenek, de egyikük elsőbbsége sem állapítható meg sem szinkrón, sem diakrón szempontból.[2]

DemPPClass: Azonos genus- vagy osztályjelölés (a két kategória különböző tövei mellett).

+Dem~PPDist: A harmadik személyű személyes névmások etimológiailag csak a távolra mutató névmásokkal függenek össze. (Előfordul, hogy ez a jelenség csak a nem-egyes számokban lép fel.[3])

+Dem~PPNotDist: A harmadik személyű személyes névmások csak a nem távolra mutató névmásokkal függenek össze.

Két érték együttes fennállása esetén az & jellel kapcsoljuk össze őket, illetve ehelyett a / jelet használjuk, ha a két érték rendszerszerűen tér el egymástól, és az egyik a rendszer nagyobb tartományára érvényes. Az utolsó két érték csak valamely megelőző értékkel összekapcsolva lehetséges.

 

[1] Ennek a paraméterértéknek meg kell egyeznie a Mutató- és harmadik személyű perszonális névmások alanyi funkcióban és a Mutató és harmadik személyű perszonális névmások nem-alanyi funkcióban paraméter értékével.

[2] Például mind a kettő (történetileg) képzett szóalak, közös alapjuk egy ma nem (mutató) névmási jellegű vagy ma már nem létező (kikövetkeztetett) nyelvi elem. (A magyarázatban pontosítandó.)

[3] Szöveges magyarázatban pontosítandó.