Számjelölés előfordulása

A számjelölés előfordulási típusait az alanyesetben (alapalakban), grammatikai eszközökkel történő főnévi többesjelölésen (nominal plurality marking) mint prototípuson keresztül jellemezzük.

A kötelezőség szempontjából három érték lehetséges: jelöléshiány,  fakultatív jelölés, kötelező jelölés. A kötelezőség alól lehetnek kivételek, amikor is a főnév többességét nem vagy nem alanyesettel jelölik. Ezek között a leggyakoribb a számnevek és egyéb mennyiségjelölők melletti helyzet, illetve a főnév generikus (nem-referenciális) használata, de lehetnek más kritériumok is, például a birtokos szerkezetek. Az ilyen rendszerszerű kivételeket nem tekintjük a fakultativitás jelének,[1] de a szöveges kommentárban felsoroljuk őket.

Egyes nyelvekben a főnevek többesjelölése a cselekvőképességi hierarchiában elfoglalt helyüktől függ. A cselekvőképesség (animacy) foka szempontjából első megközelítésben élő (emberi) versus élettelen megkülönböztetés adódik, azzal a megjegyzéssel, hogy a nem-emberi élőket a nyelvek egy része az emberekkel, más része az élettelenekkel analóg módon kezeli. Végső elemzésben azonban a következő finomabb hierarchia figyelhető meg a nyelvekben:  rokonsági megnevezések > egyéb emberek > „magasabbrendű” állatok > „alacsonyabbrendű” állatok > elkülöníthető (megszámolható) élettelen dolgok > el nem különíthető (meg nem számolható) élettelen dolgok. A > jel értelmezése: ha egy kategória tekintetében a többesjelölés kötelező, akkor minden előtte (tőle balra) álló kategória tekintetében is az.

Típusok:

NoPlmk: A nyelv nem rendelkezik grammatikai jelöléssel a többes szám számára.

OptPlmk: A nyelvben a pluralitás grammatikai jelölése fakultatív.

OblPlmk: A nyelvben a pluralitás grammatikai jelölése kötelező.[2]

OblAnimPlmk: A nyelvben a pluralitás grammatikai jelölése a cselekvőképesség foka függvényében kötelező.[3]

 

[1] Mindazonáltal, ha az adott szintaktikai környezetben valóban fakultatíve dönthetünk a többes szám jelöléséről, ezt jelezni kell a szöveges kommentárban.

[2] Rendszerszerű kivételek a szöveges magyarázatban jellemzendők.

[3] A részletes magyarázatot a cselekvőképességi hierarchia feltüntetésével a szöveges kommentárban adjuk meg.