Genus és személyes névmások

Csaknem minden nyelvben vannak önálló személyes névmások, bár egyesekben igen ritkán lépnek fel. A grammatikai osztályokba sorolás (genus) meghatározó jegye az egyeztetés: egy nyelvnek csak akkor van genusrendszere, ha vannak benne olyan különböző egyeztetési módok, amelyek végső soron a különböző típusú főnevektől függenek. A személyes névmások genusrendszere különbözhet az adott nyelv főneveiétől, amennyiben  a legtöbbször a természetes nemen alapulnak, és így legfeljebb három osztályt különböztetnek meg (hímnem [masculinum], nőnem [femininum], semleges nem [neutrum]). A természetes nem alapján be nem sorolható entitásokra hol semleges nemű névmás utal, hol csak a hímnemű vagy – ritkábban – csak a nőnemű, másutt a főnevek valamilyen szemantikai elven vagy véletlenszerűen megoszlanak a hím- és nőnem (vagy a hím-, a nő- és a semleges nem) között. A genusmegkülönböztetés a személyes névmások körében az egyes számban, illetve a harmadik személyben a leggyakoribb, de léteznek kivételek is.

Típusok:

NoPP: A nyelvben nincsenek személyes névmások.

NoGns: A nyelvben nem létezik a főnevek grammatikai osztályokba (nemekbe) sorolása.

NoPPGns: A nyelvben létezik a főnevek grammatikai osztályokba (nemekbe) sorolása, de ez nem terjed ki a személyes névmásokra. (Ide tartoznak azok a nyelvek is, amelyek – nemileg differenciálatlan – személyes névmással csak élőre vonatkoztatnak, minden másra más kategóriájú névmással vagy teljes főnévvel.)

PPGnsElse: A nyelvben a független személyes névmások genusrendszere mennyiségileg vagy minőségileg eltér a hímnem  – nőnem, ill. hímnem – nőnem – semleges nem sémájától.

PPGns3+1~2: Genusmegkülönböztetés a 3. személyben és az 1. és 2. személy legalább egyikében. Érintheti csak az egyes számot, vagy ennek és a nem-egyes számoknak bármely kombinációját.

PPGns3: Genusmegkülönböztetés csak a 3. személyben, de nemcsak az egyes számban (hanem minden vagy némely nem-egyes számban is).

PPGns3Sg: Genusmegkülönböztetés kizárólag az egyes szám 3. személyben.

PPGns1~2: Genusmegkülönböztetés az 1. és 2. személy közül az egyikben, de a 3. személyben nem.

PPGns3NonSg: Genusmegkülönböztetés kizárólag  nem-egyes szám 3. személyben.