Esetjelölési aszimmetria (magyar)

CasesystDegr: Degresszíve aszimmetrikus esetjelölésű egy nyelv, ha a névszók egy kisebb csoportjában (például a névmásoknál vagy meghatározott jelentéskörbe tartozó főneveknél) az esetek száma kisebb, mint a névszók többségénél.


főnév

személyes névmás

Nom

barát

én

ő

Acc

barát-ot

engem(et)

ő-t

Dat

barát-nak

nekem

neki

Ine

barát-ban

bennem

benne

Elat

barát-ból

belőlem

belőle

Ill

barát-ba

belém

belé

Ade

barát-nál

nálam

nála

Abl

barát-tól

tőlem

tőle

All

barát-hoz

hozzám

hozzá

Sup

barát-on

rajtam

rajta

Del

barát-ról

rólam

róla

Sub

barát-ra

rám

Com-Inst

barát-tal

velem

vele

Caus-Fin

barát-ért

értem

érte

Tra

barát-tá

-

-

Term

barát-ig

-

-

For

barát-ként

-

-

Ess-Form

barát-ul

-

-


A magyarban a főnevek és a személyes névmások esetrendszere aszimmetrikus, a főneveknek 18 (más definíciók alapján 27), a személyes névmásoknak 14 esete van (vö. Kenesei et al. 1998: 192, 270‒271). A magyarban a személyes névmások esetalakjai (a nominatívusz és az akkuzatívusz kivételével) tulajdonképpen az esetragok személyjelölővel ellátott alakjai, melyhez nyomatékosító funkcióban a személyes névmások is társulhatnak, pl. tőlem – éntőlem (D. Mátai 2003a: 212‒216).

Author: 

F. Gulyás Nikolett