Személyes névmások számjelölése (köztes számok) (szinjai hanti)

SyntPP: Szintetikus (számot és személyt egyaránt kifejező) névmási tő, ahol a különböző számú, de azonos személyű névmások (szinkrón értelemben) nem tekinthetők egyazon tő belső flexiós („tőhajlításos”) változatainak.


Személy

Sg

Du

Pl

1

min

muŋ

2

naŋ

nin

nin

3

luw

lin

lij

(Onina 2009: 30)


A szinjai hantiban a kettes számú névmások jelölője az -n, ez azonban szinkrón szempontból már nem tekinthető önálló morfémának. Az egyes és a többes számú alakoknál nincs ilyen egységes többesjelölő. A 2. személyű kettes és többes számú alak homonim (vö. Onina 2009: 30, Nikolaeva 1999a: 15–16, Honti 1984: 70–73). A szinjai hantiban a személyű névmások szinkrón értelemben nem tekinthetők egyazon tő belső flexiós változatainak, sem kétmorfémás alakzatoknak.

Author: 

F. Gulyás Nikolett